غم مخور منتقم خون خدا می آید

بر دل زینب غمدیده دوا می آید

حجت حق خدا زاده ای از نسل حسین

ناجی جمله خیل ضعفا می آید

صاحب عصر و زمان مهدی موعود امم

آخرین گوهری از آل عبا می آید