شرایط ثبت نام

- پر کردن فرم عضویت
- ارائه کارت شناسایی
- یک قطعه عکس 3*4 جهت اسکن
- پرداخت حق عضویت
       (1تا 7 سال 500 تومان- 7 تا 14 سال 1500 تومان- 14 به بالا 2000 تومان)