کتاب دروازه ای به سوی جهان گسترده دانش و معرفت است

 و یکی از بهترین ابزارها برای به کمال رساندن انسان هاست

و کسی که در این دنیای زیبا به زندگانی می پردازد نمی تواند با دنیای کتاب بی ارتباط باشد


پس بیاییم با گرامی داشت این هفته

و

 نام مبارک آن در پروراندن دانش و کمال سهیم باشیم