می نویسم که شب تار سحر می گردد                   یک نفر مانده از این قوم که بر می گردد


                     آقا جان    می دانم   که می آیی .......                      

                 

                  .                .