فاطمه ...

                           کوچه...

                                               میخ...

                                                                     سیلی ...

                                                                                               نامرد...

                                                                                                                         غربت...


                            غریبی فاطمه غریبی عجیبی است ......