نمایش زیبای ای ایران توسط نوجوانان عزیز احمدآباد


حضور مردم پرشور و همیشه در صحنه  احمدآباد


کتابخانه امام جواد ع