رسیدن به معبود در ماه رمضان به واسطه حضرت مهدی ( عج        
 فهم ماه رمضان و توفیق رسیدن به معبود جز با توسل به پیشگاه مهدی (عج) میسر نمی شود

             دعای افتتاح هم در ماه رمضان درس سلوک می دهد که .. 

  پروردگارا من خواهان تمام خوبی ها و کمالات هستم و می دانم که راه رسیدن به این کمالات

                 توسل به امام مهدی (عج) است

                  پس ...

     مرا به برکت وجود او به نهایت نزدیکی به خود برسان.


            التماس دعا ...