پس خداوند سوگند خورد بر قلم
              چه سوگند عجیبی !
علت این سوگند چیست ؟ چرا خداوند فرمود : سوگند به قلم و آنچه که می نویسد .
خداوندی که بزرگترین و غیر متناهی ترین موجود عالم است خداوندی که می توانست به چیزهای بزرگتر و زیباتری سوگند یاد کند چرا این سوگند ؟؟؟؟؟
               یک لحظه تفکر !!
چه زیبا و بزرگ است این قلم به ظاهر کوچک
قلمی که نگارنده حقیقت وجود و عدم و نگارنده خط عشق است
قلمی که به وسیله آن گل واژه ها از اعماق افکار نویسندگان و مکاتبان نمایان می شود و مایه ی هدایت و آگاهی بشر
وسیله ای که نوشت تا امروز بشر بخواند و روزبه روز بیشتر در علم و معرفت غرق شود تا به کمال و شکوفایی برسد .
                       چه زیبا سوگند یاد کرد پروردگار عالمیان  : (( ن و القلم ما یسطرون ))