خار در چشم دشمن و ایادی می کنیم              زیر سایه ی ولی احساس شادی می کنیم
کوری چشم سران فتنه و بیگانگان        چشم آقا ما حمایت از کار و سرمایه ی ملی می کنیم